اجرت ها

اجرت ها
نمایندگانه معرفی شده اجرت تعمیرات را به اضافه سود قطعات طبق لیست ذریافت نموده که این امر جهت ایجاد اعتماد مشتری و جذب مشتریان بیشتر برای نماینده می باشد و سود قطعات مصرفی هم به همین صورت محاسبه میگردد.