سرویس ابزار

سرویس ابزار
شرایط را جهت اطمینان خاطر دوستان جهت سرویس دستگاه ها در نظر گرفته ایم که با خیالی اسوده بتوانند دستگاه خود را جهت سرویس به نمایندگان ما تحویل داده و از سرویس ان کامل مطلع شوند. در صورت نیاز شما می توانید حین پذیرش دستگاه توسط نماینده از وی درخواست کنید که طی مراحل کار قبل و بعداز شستوشوی کامل قطعات دستگاه برای شما عکس تهیه کرده و در زمان تحویل دستگاه عکس ها را به رویت شما برساند.