ساعت کاری

ساعت کاری
( لطفا طی تماس تلفنی از نماینده استعلام قیمت تعمیر دستگاهی که بررسی نشده را نفرمایید) نماینده موظف است در صورتی که دستگاهی باز نشده و عیب ان محرز نگردیده قیمتی بابت تعمیر هر چند تقریبی به مشتری اعلام ننماید و بعد از بررسی کامل دستگاه به مشتری قیمتی حداکثر با 15% اختلاف قیمت را بیان نماید و در صورتی که مشتری با ان قیمت تعمیر موافقت نمود با دریافت بیعانه حدودی 50% کل مبلغ اعلامی اقدام به تهیه قطعات و تعمیر دستگاه مشتری نمایید و در صورتی که مشتری با قیمت اعلامی از سوی نماینده جهت تعمیر مخالفت نمود نماینده نمی تواند از ایشان مبلغی جهت باز وبسته کردن دستگاه مطالبه کند.( لطفا طی تماس تلفنی از نماینده قیمت تعمیرات استعلام نفرمایید).